Nordic Choice Hotels

15 dec. 2017

Adventskalendern den 15 decemberALLA FOLK SKALL TILLBE

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 15
"Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig, och alla folk skall komma och tillbe inför dig, ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats."
 (Upp 15:4 FB)
Även i detta kapitel talas de om de som "vunnit seger över vilddjuret och dess bild" (vers 2). De står inför tronen i tillbedjan.
Men det ser ut som om alla människor till slut kommer att förstå att Jesus var den han säger sig vara (vers 4). Och att alla människor till slut kommer att falla ned och tillbe Honom. Till och med de som under sitt liv ivrigt förnekat honom.
"Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren." (Fil 2:10 FB)
Tänk vilken förmån att redan här på jorden få vara med i den lovsången. Att redan här få förstå det som en gång alla kommer att förstå. Och att veta att jag är välkommen in i den lovsången. Idag!

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Stora och underbara är dina gärningar (vers 3)

  ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:

Vers 1-4 Guds församling sjunger lovsång till Gud
Vers 5-8 Sju änglar framträder med sju skålar av guld fyllda av Guds vrede

Kommentar:
Här introduceras de sista sju plågorna. Med dessa har Guds vrede nått sin fullbordan (vers 1).
Återigen får vi en inblick i vad som sker i himlen. Det handlar om lovsång, tacksägelse och tillbedjan (vers 5-6).  De som sjunger är de som vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namns tal (vers 4).
Därefter gör sig de sju änglarna beredda att bära ut de sju skålarna av Guds vrede (vers 6-7).

Till eftertanke:
- Vilka ord använder "övervinnarna" i sin tillbedjan till Gud? Vilka ord använder du då du tillber Gud?
- Vad hade de som lovsjunger i himlen gjort för att vinna över vilddjuret? Vad kan vi göra för att vara med i den skaran?
- Vad tror du menas med att skålarna är fyllda av Guds vrede? (vers s7)

14 dec. 2017

Adventskalendern den 14 decemberEN NY SÅNG

 Bibelläsning: Uppenbarelseboken 14
"Och från himlen hörde jag en röst som bruset av stora vatten och dånet av en stark åska. Och det ljud jag hörde var som när harpospelare spelar på sina harpor. De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra väsendena och de äldste" (Upp 14:2-3 FB)

I kapitel 14 fortsätter synen om vilddjurets märke (se kapitel 13). De som tillber vilddjuret får ingen ro: "De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn" (vers 11). I kontrast mot detta beskrivs utgången för dem som höll fast vid Guds ord och tron på Jesus: "Ja, säger Anden, de skall vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följer dem." (vers 13).

Samtidigt beskrivs den ständigt pågående lovsången inför Guds tron: "De sjöng en ny sång" (vers 3). Någon kanske frågar vad det är fel på de gamla sångerna. Varför måste man hitta på en ny sång?

Jag tror att svaret är att kärleken finner alltid ett nytt sätt att uttrycka sin kärlek. Den som har mött Jesus fylls av en ny lovsång. Den nya sången kanske uttrycks i en gammal sång som i det ögonblicket blir helt ny för mig. Därför att i mötet med Guds kärlek blir även gamla ord nya och sjungs på ett nytt sätt.

Då vi lever i kärleksrelationen till Jesus kan till och med orden i den gamla bönen "Fader Vår" bli "en ny sång"

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur låter min sång till Jesus idag?   ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
Vers 1-5
De som varit trofasta Kristus lever i gemenskap med honom

Vers 6-13
Tre änglar. En som proklamerar det evangeliet, en annan proklamerar Babylons fall, och en tredje proklamerar Guds vrede över dem som tillber Vilddjuret.
Välsignelsen över dem som dör i Herren.

Vers 14-16
En vision  av Kristus med en skära och om den mogna skörden som skall skördas

Vers 17-20
Guds vredes stora vinpress


Kommentar:

En ny sång - Vers 1-5
Här möter vi igen hundrafyrtiofyra tusen människor. Det är förmodligen de hundrafyrtiofyra tusen som vi läste om i kapitel 7:1-8.
   I kapitel 7 var dessa hundrafyrtiofyra tusen på jorden och skulle märkas som Guds tjänare med ett sigill på pannan medan Vedermödans ödeläggelse tog en paus (7:3). Här i kapitel 14 är de friköpta från jorden en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet (vers 7-8). De finns nu i himlen och sjunger lovsånger till Gud. De är märkta med Guds namn på sina pannor (vers 1).

Tre änglar förkunnar Guds dom - Vers 6-13
Ängel nummer ett förkunnar att stunden för Guds dom har kommit (vers 7)
Ängel nummer två förkunnar det stora Babylons fall (vers 8)
Ängel nummer tre förkunnar att de som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller hand (se Upp 16:13) ska få dricka av Guds vredes vin (vers 9-10)
   Här kommer också de heligas uthållighet att visas: De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus (vers 12).

Skörden är mogen - Vers 14-20
En som liknar Människosonen visar sig och en ängel proklamerar att skördetiden har kommit och att grödan är mogen  (vers 14-15). Men här handlar det inte längre om den skörd det talas om i evangelierna, utan om Guds vrede som drabbar jorden.


Till eftertanke:
- Vi läser i vers 3 att ingen kan lära den nya sången utom de utvalda. Vad tror du menas med att ingen kunde lära sig den sången?

- Det som kännetecknar Guds heliga är att de håller fast på Guds bud och tron på Jesus (vers 12). Det avgörande, förutom att de tror på Jesus, var att de höll fast vid Guds Ord. Att hålla fast vid Guds Ord har en helt avgörande betydelse i Jesu undervisning och genom hela Nya Testamentet. Vi lever i en tid där Guds Ord alltmer ifrågasätts, till och med i kyrkorna. Hur är ditt förhållande till Guds Ord?

- I vers 6 läser vi om en ängel som förkunnar evangeliet för alla som bor på jorden. Tror du det är den yttersta uppfyllelsen av att evangeliet skall förkunnas för alla folk och nationer innan Jesus kommer tillbaka?